Artykuły

W jaki sposób można starać się o wyższe alimenty na dziecko – sprawa o podwyższenie alimentów

W jaki sposób można starać się o wyższe alimenty na dziecko – sprawa o podwyższenie alimentów

 

Wbrew przeświadczeniu niektórych osób zobowiązanych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, nie jest prawdą, iż raz zasądzone przez sąd alimenty na dziecko nie mogą ulec zwiększeniu. Wręcz przeciwnie, z biegiem czasu osoby obowiązane do uiszczania alimentów winny liczyć się z tym, iż kwota tych świadczeń może i powinna ulec zmianie. Bardzo często, bowiem alimenty zasądzane są przez sądy w niedługim czasie po narodzinach dziecka. Wówczas wydatki na przykładowo roczne dziecko i jego potrzeby są mniejsze niż na dziecko w wieku przedszkolnym, czy też szkolnym. Stąd kwoty alimentów początkowo mogą stanowić niewielkie sumy pieniężne, które często wydają się wręcz symboliczne, zwłaszcza, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego do alimentów jest przeciętna.

Dziecko jednak rośnie, a wraz z nim rosną również jego potrzeby i tym samym koszty związane z jego utrzymaniem i wychowanie. Oprócz bowiem wzrostu wydatków na podstawowe zwykle potrzeby jak wyżywienie, czy odzież, pojawiają się również dodatkowe, dotychczas niewystępujące wydatki związane z edukacją dziecka. Nadto, celem zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego, pojawiają się również koszty związane z zapewnieniem dziecku dodatkowych zajęć i przysłowiowej rozrywki.

Powyższe już stanowi podstawę do dochodzenia przed sądem podwyższenia alimentów. Nie musi, bowiem wystąpić nadzwyczajna, niespodziewana okoliczność dotycząca sytuacja dziecka, jak przykładowo przewlekła choroba. Jak stanowi, bowiem Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w razie zmiany stosunków – a zatem w razie zmiany potrzeb dziecka - można żądać zmiany orzeczenie o wysokości obowiązku alimentacyjnego. Pamiętać jednak należy, iż wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb małoletniego dziecka, ale również uwarunkowana jest możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do alimentów. W tym miejscu należy podkreślić, iż wcale nie chodzi wyłącznie o faktycznie uzyskiwane przez zobowiązanego do alimentów dochody, ale o dochody, które mógłby uzyskiwać odpowiednio do swego wieku, stanu zdrowia, wykształcenia i panujących na rynku pracy realiów. Stąd, pamiętać należy, że zasłanianie się przez zobowiązanego do alimentów brakiem pracy (statusem osoby bezrobotnej) nie przesądza wcale o tym, że alimenty nie zostaną podwyższone. W praktyce sądowej są to częste stany faktyczne, a jednak sądy uwzględniają żądanie wyższych alimentów.

Nadto, wystąpienie z żądaniem podwyższenia świadczeń alimentacyjnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy były one symboliczne, uzasadnia także zmiana sytuacji finansowej zobowiązanego do alimentów. Jej poprawa, bowiem winna być uwzględniona przy wysokości alimentów, zwłaszcza, gdy zobowiązany do nich nie sprawuje osobistej, codziennej opieki nad dzieckiem.

Należy pamiętać, iż podwyższenia alimentów żąda rodzic w imieniu małoletniego dziecka. A zatem powodem w sprawie jest dziecko. Nadto, z żądaniem należy zwrócić się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego. Warto dodać, że przy pozwie o podwyższenie alimentów ustawodawca przewidział zwolnienie od kosztów sądowych. Na zakończenie wyjaśnienia wymaga, iż tak jak
w każdej sprawie sądowej, również i w sprawie o podwyższenie alimentów należy dokładnie uzasadnić i przede wszystkim udowodnić roszczenie. Do sprawy, zatem należy się dobrze przygotować, a przy skomplikowanych stanach faktycznych – celem uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia – zalecana jest pomoc prawna radcy prawnego lub adwokata, zarówno na etapie formułowania pozwu, jak i przede wszystkich podczas rozpraw sądowych.