Porady on-line

Kto pyta nie błądzi. Qui rogat, non errat (Łac.)

Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie porad i opinii prawnych udzielanych za pośrednictwem niniejszego portalu internetowego. Zakres tematyczny udzielanych porad obejmuje dziedziny prawa w obszarze, których specjalizuje się Kancelaria, wyszczególnione w zakładce "Oferta". 

Korzystając  z jednego z poniższych adresów e-mail uprzejmie prosimy o przesłanie zapytania opisującego problem prawny oraz zakres oczekiwanej pomocy.   

W odpowiedzi prześlemy Państwu wycenę usługi oraz wskażemy czas oczekiwania na poradę prawną. 

Złożenie zapytania jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami po stronie Klienta. 

Zlecenie na usługę prawną będzie przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Kancelarii.

Typowa stawka honorarium za poradę prawną on-line wynosi od 60,00 złotych do 120,00 złotych.
W przypadku złożonych stanów faktycznych bądź prawnych stawka jest wyceniana indywidualnie.         

Jednocześnie, podkreślić należy, iż choć udzielenie pomocy prawnej przez Internet stanowi istotne dla Państwa udogodnienie, niemniej jednak należy mieć również świadomość, iż nie wszystkie sprawy mogą być w ten sposób rzetelnie załatwione. W przypadku zatem, gdy ocena sprawy będzie wskazywała, że porada  prawna on-line może być niewystarczająca, zostaną Państwo o tym powiadomieni  w celu podjęcia świadomej decyzji.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę korzystania z systemu „Porady prawne on-line”:

1.   przedstawienie zagadnienia prawnego ze wskazaniem zakresu oczekiwanej pomocy prawnej przy użyciu adresu e-mail (wysłanie wiadomości e-mail jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu porad prawnych on-line);

2.   wysłanie przez Kancelarię oferty z wyceną porady prawnej, terminem realizacji usługi oraz danymi niezbędnymi do dokonania płatności za poradę prawną on-line;

3.   po zaksięgowaniu wpłaty – przesłanie porady lub opinii prawnej.

Zapytania prosimy kierować na następujące adresy e-mail:

biuro@kancelariakimla.pl
patrycja.kimla@kancelariakimla.pl

Przykładowe pytania i odpowiedzi

Czy mogę żądać zapłaty pieniędzy od wspólników spółki jawnej w sytuacji gdy komornik umorzył egzekucję prowadzoną przeciwko spółce ?

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko spółce jawnej z powodu jego bezskuteczności (braku składników majątku spółki pozwalających na zaspokojenie wierzytelności), wierzyciel ma możliwość dochodzenia zasądzonych na jego rzecz roszczeń od wspólników spółki jawnej.
W celu ich wyegzekwowania konieczne jest wystąpienie do właściwego sądu
z wnioskiem o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki. Konieczne jest przy tym wykazanie, iż egzekucja dotychczas prowadzona przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Co do zasady wystarczające jest załączenie do wniosku postanowienia o umorzeniu egzekucji przeciwko spółce z powodu jej bezskuteczności. Odpowiedź na przedstawione zagadnienie zawiera jedynie ogólne informacje o problematyce związanej z dochodzeniem wierzytelności od wspólników w wypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowane stany faktyczne, zasadnym jest zwrócenie się do radcy prawnego lub adwokata o udzielenie indywidualnej porady prawnej.                   

Jak mogę odzyskać pieniądze od dłużnika po jego śmierci?

Polskie ustawodawstwo daje wierzycielowi uprawnienie do dochodzenia niezaspokojonych wierzytelności również po śmierci dłużnika. Osobami odpowiedzialnymi za istniejące zobowiązania zmarłego są jego spadkobiercy. Do chwili przyjęcia spadku, osoba do niego powołana odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku, co oznacza, że postępowanie windykacyjne zainicjowane przez wierzyciela ogranicza się jedynie do przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej dłużnika głównego, zaś majątek osobisty spadkobiercy pozostaje nienaruszony. Natomiast, po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku, przed wierzycielem otwiera się możliwość egzekwowania roszczeń również z majątku osobistego spadkobiercy, który tym samym staje się dłużnikiem. Odpowiedź na przedstawione zagadnienie zawiera jedynie ogólne informacje o problematyce windykacji należności w razie śmierci dłużnika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowane stany faktyczne, zasadnym jest zwrócenie się do radcy prawnego lub adwokata o udzielenie indywidualnej porady prawnej.           

Czy moja była żona może mnie pozwać o alimenty ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia wystąpienie przez małżonka z roszczeniem o zasądzenie na jego rzecz alimentów w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (tj. żadna ze stron nie ponosi winy bądź też obie strony zostały uznane za winne) i znajduje się
w niedostatku, w takiej sytuacji ma prawo żądać od drugiego małżonka alimentów. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Wówczas małżonek niewinny może żądać zasądzenia na jego rzecz alimentów, choćby nie znalazł się on w niedostatku. Wystarczającą przesłanką jest jedynie pogorszenie się sytuacji materialnej tego małżonka. Odpowiedź na przedstawione zagadnienie zawiera jedynie ogólne informacje o problematyce związanej z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych przez jednego z małżonków.
Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowane stany faktyczne, zasadnym jest zwrócenie się do radcy prawnego lub adwokata o udzielenie indywidualnej porady prawnej.