Wynagrodzenie

Twarde prawo, ale prawo. Dura lex, sed lex. (łac)

Zasady współpracy
Zasady współpracy w ramach świadczonej przez Kancelarię obsługi prawnej dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klientów. Porady i konsultacje prawne udzielane są w biurze Kancelarii, w siedzibie Klientów bądź też w innym uprzednio uzgodnionym miejscu.
Pomoc prawna świadczona zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak również Klientów poszukujących stałej obsługi prawnej realizowana jest na podstawie umowy zlecenia określającej w sposób wyczerpujący warunki współpracy.
Nadto, oferowana przez Kancelarię pomoc prawna – niezależnie od formy współpracy – obejmuje stały kontakt telefoniczny i mailowy. 

Wynagrodzenie
Zasady wynagradzania za świadczoną przez Kancelarię obsługę prawną uzależnione są od formy współpracy (doraźnej lub stałej) oraz charakteru i stopnia skomplikowania sprawy. Przed podjęciem decyzji o powierzeniu sprawy Kancelarii otrzymają Państwo szczegółową i wyczerpującą informację o wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztach jakie mogą łączyć się ze sprawą.
Poniżej przedstawione zostały proponowane formy wynagrodzenia za świadczoną przez Kancelarię pomoc prawną:

  • system rozliczenia ryczałtowego

Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest w formie indywidualnie uzgodnionej
z Klientem miesięcznej stawki ryczałtowej, obowiązującej niezależnie od ilości spraw powierzonych Kancelarii w danym miesiącu. W ramach tego systemu rozliczenia możliwe jest również wskazanie w umowie limitu czasu pracy lub zakresu powierzonych czynności przy zastosowaniu miesięcznej stawki ryczałtowej.

  • system rozliczenia godzinowego

Wynagrodzenie według stawek godzinowych ustalane jest w formie indywidualnie uzgodnionej z Klientem kwoty wynagrodzenia za jedną godzinę świadczonej pomocy prawnej. W ramach tego systemu rozliczenia sporządzany jest raport zawierający wykaz podjętych przez Kancelarię czynności
z uwzględnieniem dat ich wykonania, który stanowi załącznik do wystawionego rachunku za świadczoną obsługę prawną. 

  • system rozliczenia kwotowego

Wynagrodzenie kwotowe ustalane jest indywidualnie dla konkretnej sprawy stosownie do charakteru i stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy. Istnieje również możliwość określenia wysokości wynagrodzenia jako procentu od wartości zasądzonego roszczenia.         
Wynagrodzenie ustalane według stawki kwotowej określane jest z góry i nie ulega zmianie niezależnie od ilości godzin poświęconych na rozwiązanie sprawy, jak również niezależnie od rodzaju i ilości podjętych w sprawie czynności.