Artykuły

Przeczytaj nasze ostatnie artykuły
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – mało sentymentalne, ale prawnie możliwe.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika – mało sentymentalne, ale prawnie możliwe.

Dla wielu osób, ślub to wyjątkowa, szczególna i romantyczna uroczystość, która nie może się przecież odbyć bez osobistego udziału przyszłych małżonków. Stąd, dla tych osób dużym zaskoczeniem może być fakt, iż prawo polskie przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, a jeszcze większym zaskoczeniem może być fakt, iż w praktyce coraz częściej narzeczeni decydują się na taką formę wstąpienia w związek małżeński. Przyczyną takich

Ustalenie ojcostwa a uznanie ojcostwa – często błędnie utożsamiane ze sobą instytucje.

Ustalenie ojcostwa a uznanie ojcostwa – często błędnie utożsamiane ze sobą instytucje.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż w polskim porządku prawnym obowiązuje domniemanie prawne, zgodnie, z którym ojcem dziecka jest mąż jego matki. Skutkiem powyższego jest wskazanie w akcie urodzenia dziecka właśnie męża jego matki, choćby faktyczny stan rzeczy temu nie odpowiadał. Domniemanie to może zostać jednak obalone

Dochodzenie żądania o zapłatę a zarzut przedawnienia roszczenia

Dochodzenie żądania o zapłatę a zarzut przedawnienia roszczenia

Zaznaczyć należy, iż prawo do dochodzenia przed sądem żądania zapłaty jest ograniczone w czasie. Co do zasady, bowiem, wszystkie roszczenia majątkowe ulegają tzw. przedawnieniu. Wyjaśnić należy, iż instytucja przedawnienia nie oznacza, iż dług wygasa, ale powoduje po stronie dłużnika możliwość uchylenia się przez niego od wykonania

Odwołanie testamentu notarialnego – czy podarcie wypisu aktu notarialnego wystarczy do skutecznego odwołania ostatniej woli testatora.

Odwołanie testamentu notarialnego – czy podarcie wypisu aktu notarialnego wystarczy do skutecznego odwołania ostatniej woli testatora.

Zgodnie z postanowieniami art. 946 Kodeksu cywilnego, przyszły spadkodawca może odwołać swój testament między innymi w ten sposób, iż zniszczy (przykładowo podrze) taki dokument. Czy jednak ta forma „unieważnienia” testamentu dotyczy także testamentu sporządzonego przed notariuszem, który wydaje

Współwłasność nieruchomości nie musi trwać wiecznie – sądowe zniesienie współwłasności.

Współwłasność nieruchomości nie musi trwać wiecznie – sądowe zniesienie współwłasności.

Ta sama nieruchomość może należeć jednocześnie do kilku osób, którzy przez to stają się współwłaścicielami. Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do korzystania z całej rzeczy wspólnej, a nadto do swobodnego rozporządzania swoim

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem – często jedyna droga dla rodzica na utrzymanie więzi rodzicielskiej.

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem – często jedyna droga dla rodzica na utrzymanie więzi rodzicielskiej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż każde z rodziców ma nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, zatem, gdy jeden z rodziców swoim postępowaniem utrudnia ten kontakt

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają najbliższym członkom rodziny zmarłego domagać się od osoby odpowiedzialnej za jego śmierć zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Niewątpliwie, o przyznaniu tego roszczenia bliskim zmarłego zadecydowały względy natury etycznej i

W jaki sposób można starać się o wyższe alimenty na dziecko – sprawa o podwyższenie alimentów

W jaki sposób można starać się o wyższe alimenty na dziecko – sprawa o podwyższenie alimentów

Wbrew przeświadczeniu niektórych osób zobowiązanych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, nie jest prawdą, iż raz zasądzone przez sąd alimenty na dziecko nie mogą ulec zwiększeniu. Wręcz przeciwnie, z biegiem czasu osoby obowiązane do uiszczania alimentów winny liczyć się z tym, iż kwota tych świadczeń

Jak spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony spadek

Jak spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony spadek

Bardzo częste są sytuacje nabycia spadku po zmarłym przez kilka osób. Dotyczy to zarówno dziedziczenia z ustawy, jak i na podstawie testamentu. Wskazać należy, iż stan „wspólnego” posiadania przez spadkobierców majątku spadkowego jest tymczasowy i może, a niekiedy

Co jest lepsze dla małżonków – wystarczy separacja, czy może definitywnie rozwód ?

Co jest lepsze dla małżonków – wystarczy separacja, czy może definitywnie rozwód ?

Podejmując decyzję o rozstaniu, małżonkowie często stają przed trudnym wyborem czy to już jest ten właściwy moment na ostateczne rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, czy też możliwe jest inne rozwiązanie, które pozwoli na uregulowanie ich spraw nie tylko małżeńskich, ale i rodzinnych

Czy zawsze spadkodawca może pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku.

Czy zawsze spadkodawca może pozbawić spadkobiercę prawa do zachowku.

W przeświadczeniu wielu osób panuje przekonanie, iż przyszły spadkodawca zawsze, jeżeli tylko ma taką wolę, może pozbawić swoich najbliższych krewnych (dzieci, wnuki, małżonka czy rodziców) prawa do zachowku (wydziedziczyć spadkobierców). Wiele osób sądzi przy tym, iż nie mają znaczenia dla skutecznego pozbawienia prawa do zachowku

Różnica między radcą prawnym a adwokatem.

Różnica między radcą prawnym a adwokatem.

Aktualnie, w polskim systemie prawnym nadal obowiązuje dualizm zawodów prawniczych, co oznacza