Oferta

Zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii

Oferta – Klienci indywidualni 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w szerokim spektrum tematycznym. Poniżej przedstawiona została szczegółowa oferta w zakresie świadczonych usług prawnych:


Oferta

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie środków zaskarżenia, w tym apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania;
 • sporządzenie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu;
 • zastępstwo prawne w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
 • ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania;
 • dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję z lokalu;
 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy z zakresu prawa użytkowania wieczystego;
 • sprawy o ustanowienie służebności gruntowych i osobistych;
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i roszczenia z tym związane;
 • sprawy o ustanowienie zastawu na rzeczach ruchomych;
 • sprawy o przywrócenie utraconego posiadania;
 • sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 • sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • zastępstwo prawne w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego;
 • dochodzenie roszczeń o uznanie czynności za bezskuteczną (skarga paulińska). 

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • analizę prawną stanu faktycznego;
 • uczestnictwo w negocjacjach z udziałem ubezpieczycieli;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 •  dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków losowych;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków przy pracy;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przeciwko Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego i organom administracji publicznej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach przed ubezpieczycielami;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa kontraktowego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie projektów umów nazwanych oraz umów nienazwanych;
 • analiza prawna postanowień umownych w zakresie występowania niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych;
 • reprezentację przy zawieraniu kontraktów handlowych, w tym także udział w negocjacjach dotyczących zawieranych umów;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej w związku z dochodzeniem roszczeń na gruncie odpowiedzialności kontraktowej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami w związku z dochodzeniem roszczeń na gruncie odpowiedzialności kontraktowej.

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentów;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sporządzanie pozwów o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • zastępstwo prawne w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • sporządzanie wniosków o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie spadku oraz spis inwentarza;
 • zastępstwo prawne w sprawach o sądowy lub umowny dział spadku;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności za długi spadkowe; 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowków;
 • sporządzanie projektów umów dotyczących spadku;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje
w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie pozwów o orzeczenie rozwodu;
 • sporządzanie pozwów lub wniosków o orzeczenie separacji;
 • sporządzanie pozwów o unieważnienie małżeństwa
 • sporządzanie pozwów o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • zastępstwo prawne w sprawach związanych z odpowiedzialnością małżonków za długi;
 • sporządzanie pozwów o ustalenie macierzyństwa oraz zaprzeczenie macierzyństwa;
 • sporządzanie pozwów o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej, w tym m.in. sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu świadczeń alimentacyjnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o przysposobienie dziecka;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o ustanowienie opieki lub kurateli;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych obejmuje
w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników;
 • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m.in. roszczeń związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zapłatą należnego wynagrodzenia za pracę;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpraw rentowych i emerytalnych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpraw pośmiertnych;
 • zastępstwo prawne w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy;
 • zastępstwo prawne w sprawach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie;
 • wsparcie prawne w sprawach dotyczących stosowania kar porządkowych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie zakazu dyskryminacji;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o stosowanie mobbingu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zwolnień grupowych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym opinii dotyczących działalności organizacji zawodowych;
 • sporządzanie projektów umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji;
 • uczestnictwo w negocjacjach oraz mediacjach z pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
 • dochodzenie roszczeń o wypłatę świadczeń należnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz odwołań od orzeczeń komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie ochrony praw konsumentów obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów;
 • analiza prawna umów według kryterium zgodności z zasadami ochrony praw konsumentów;
 • wsparcie prawne w zakresie procedur reklamacyjnych dotyczących niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (instytucja rękojmi i gwarancji jakości towarów lub usług) oraz procedur realizujących obowiązek informacyjny;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej;
 • sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • sporządzanie zażaleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego;
 • sporządzanie skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym także skarg na bezczynność organu administracji publicznej;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wydanie zaświadczenia;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym m.in. wnoszenie środków zaskarżenia na czynności egzekucyjne, postanowienia wydane w toku postępowania, w tym również dotyczące zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także wsparcie prawne
  w zakresie zwolnienia lub wyłączenia zajętego przedmiotu od egzekucji; 
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu  przed sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego obejmuje w szczególności:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym legalizacji samowoli budowlanych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym oddania obiektu budowlanego do użytkowania;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zmiany sposobu korzystania z obiektu budowlanego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym dochodzenia roszczeń będących następstwem wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa nieruchomościami i prawa lokalowego obejmuje
w szczególności:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym m.in. umów przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, zamiany, o ustanowienie użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, dożywocia czy darowizny nieruchomości;
 • wsparcie w negocjacjach przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami oraz czuwanie nad bezpieczeństwem prawnym tych transakcji;
 • ochronę prawa własności nieruchomości;
 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, w tym służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu, użytkowania i hipoteki;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie posiadania nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy lokalu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o podział i scalenie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zmianę warunków zagospodarowania terenu oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o przeniesienie własności nieruchomości,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • ustanowienie odrębnej własności lokali;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wydanie nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o eksmisję z lokalu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zasiedzenie, wywłaszczenie oraz uwłaszczenie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • zastępstwo prawne w sprawach o przyznanie lub zwrot udzielonej bonifikaty;
 • zastępstwo prawne w sprawach z związanych z wykupem lokali gminnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym przekształcenia lokali spółdzielczych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym zakładanie ksiąg wieczystych nieruchomości oraz dokonywanie wpisów i zmian wpisów w księgach wieczystych nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu w przedmiocie hipoteki na nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości.

Pomoc prawna w zakresie prawa spółdzielczego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach związanych z członkostwem w spółdzielni;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach dotyczących uchwał organów spółdzielni;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach o zapłatę czynszu;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach o eksmisję z lokalu.

Pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form i zasad planu spłaty wierzycieli;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu upadłościowym.

Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności obejmuje w szczególności:

 • analizę prawną w zakresie zasadności roszczenia o zaspokojenie wierzytelności;
 • sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty;
 • dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania polubownego, w tym doradztwo w zakresie formułowania propozycji ugodowych;
 • sporządzanie projektów ugód;
 • uczestnictwo w negocjacjach mających na celu doprowadzenie do zaspokojenia należnych wierzytelności;
 • sporządzanie pozwów o zapłatę;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami aż do uzyskania tytułu wykonawczego;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności;
 • stały monitoring spraw egzekucyjnych powierzonych Kancelariom Komorniczym;
 • cykliczne raporty o przebiegu postępowania egzekucyjnego i podejmowanych w jego toku czynnościach egzekucyjnych;
 • sporządzanie skarg na czynności komorników w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne);
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo ekscydencyjne);
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników.

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • zastępstwo prawne przy wytaczaniu powództw adhezyjnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu nakazowym, w tym sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych;
 • sporządzanie środków zaskarżenia;
 • zastępstwo prawne osób pokrzywdzonych przestępstwem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych.

Pomoc prawna w zakresie prawa wykroczeń obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie wniosków o ukaranie;
 • występowanie w charakterze obrońcy obwinionego w sprawach o wykroczenia,  w tym także o wykroczenia skarbowe;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu mandatowym, w tym sporządzanie wniosków o uchylenie kary nałożonej mandatem karnym;
 • sporządzanie środków zaskarżenia;
 • zastępstwo prawne osób pokrzywdzonych wykroczeniem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego.