Oferta

Zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii

Oferta – przedsiębiorcy i osoby prawne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w szerokim spektrum tematycznym oferując wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej, w tym z uwzględnieniem specyfiki podmiotów zajmujących szczególną pozycję takich jak fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe.
Poniżej przedstawiona została szczegółowa oferta w zakresie świadczonych usług prawnych:


Oferta

Pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzenie, przekształcanie, podział, łączenie i likwidację spółek prawa handlowego, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną;
 • tworzenie i przekształcanie spółek cywilnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym, w tym sporządzanie wniosków o rejestrację podmiotów i o zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • negocjowanie, przygotowywanie i weryfikowanie kontraktów handlowych;
 • sporządzanie aktów założycielskich;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzenie projektów uchwał oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;
 • pomoc prawna w sprawach organizacyjnych i pracowniczych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw windykacyjnych;
 • stałą i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • sporządzanie środków zaskarżenia, w tym apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania;
 • sporządzenie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sprawy o ochronę prawa do firmy;
 • ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania;
 • sprawy z zakresu prawa użytkowania wieczystego;
 • sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i roszczenia z tym związane;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • dochodzenie roszczeń o uznanie czynności za bezskuteczną (skarga paulińska);
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa kontraktowego obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów nazwanych oraz umów nienazwanych;
 • analizę prawną postanowień umownych, w tym także w zakresie stosowania w umowach niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych;
 • reprezentację przy zawieraniu kontraktów handlowych, w tym także udział w negocjacjach dotyczących zawieranych umów;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej w związku z dochodzeniem roszczeń na gruncie odpowiedzialności kontraktowej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami w związku z dochodzeniem roszczeń na gruncie odpowiedzialności kontraktowej;

Pomoc prawna w zakresie prawa spółek handlowych obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzenie, przekształcanie, podział, łączenie oraz likwidację spółek osobowych i kapitałowych,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym, w tym dokonywanie wpisów i zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sporządzanie projektów umów oraz statutów spółek osobowych i kapitałowych;
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków wspólników / akcjonariuszy spółki;
 • sporządzanie opinii prawych, w tym m.in. z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej organów spółki oraz wspólników / akcjonariuszy;
 •  przygotowywanie dokumentacji oraz uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników / Walnych Zgromadzeniach;
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej w codziennej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub z likwidacją majątku upadłego, zgłaszanie wierzytelności oraz zastępstwo prawne w powyższym postępowaniu;
 • sporządzanie pozwów o uchylenie uchwały wspólników lub organu spółki;
 • sporządzanie pozwów o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały organu spółki;
 • sporządzanie pozwów o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie wspólnika ze spółki;
 • sporządzanie pozwów o rozwiązanie spółki;
 • sporządzanie środków zaskarżenia, w tym apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z działalności spółki.

Pomoc prawna w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów obejmuje
w szczególności:

 • zastępstwo prawne w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, zamiaru koncentracji i kontroli koncentracji, nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję;
 • opiniowanie umów zawierających klauzule konsumenckie;
 • analizę działań przedsiębiorców według kryterium zgodności z zasadami ochrony konkurencji i konsumentów;
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia przed uznaniem praktyk za naruszające zbiorowe interesy konsumentów;
 • wsparcie prawne w zakresie procedur reklamacyjnych oraz procedur realizujących obowiązek informacyjny;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym sporządzanie odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmuje
w szczególności:

 • zastępstwo prawne w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji dotykające  problematyki związanej m.in. z utrudnianiem dostępu do rynku, wprowadzaniem w błąd co do oznaczenia przedsiębiorcy, wprowadzaniem w błąd co do oznaczenia towarów lub usług, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym co do pochodzenia towarów lub usług,  naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) czy nieuczciwą lub zakazaną reklamą;
 • analizę działań przedsiębiorców według kryterium zgodności z zasadami uczciwych praktyk rynkowych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur pozwalających na ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji;
 • uczestnictwo w negocjacjach mających na celu doprowadzenie do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa własności intelektualnej obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie opinii i umów z zakresu prawa własności intelektualnej;
 • doradztwo prawne w zakresie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej;
 • przygotowywanie projektów umów, w tym umów licencyjnych, wydawniczych, o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
 • pomoc prawną w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zarządzania własnością intelektualną firmy;
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej i sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników;
 • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym m.in. roszczeń związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie;
 • wsparcie prawne w sprawach dotyczących stosowania kar porządkowych;
 • wsparcie prawne w sprawach związanych z łączeniem się zakładów pracy oraz przejmowaniem pracowników;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie zakazu dyskryminacji;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o stosowanie mobbingu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zwolnień grupowych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację układów zbiorowych pracy;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym opinii dotyczących działalności organizacji zawodowych;
 • sporządzanie projektów umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji;
 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy;
 • uczestnictwo w negocjacjach oraz mediacjach z pracownikami oraz organizacjami zawodowymi;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego obejmuje w szczególności:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym legalizacji samowoli budowlanych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym oddania obiektu budowlanego do użytkowania;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zmiany sposobu korzystania z obiektu budowlanego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym opłat adiacenckich;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu dotyczącym dochodzenia roszczeń będących następstwem wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa nieruchomości i prawa lokalowego obejmuje
w szczególności:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym m.in. umów przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, zamiany, o ustanowienie użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, dożywocia, darowizny nieruchomości czy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • wsparcie prawne w negocjacjach przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami oraz czuwanie nad bezpieczeństwem prawnym tych transakcji;
 • ochrona prawa własności nieruchomości;
 • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach, w tym służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu, użytkowania i hipoteki;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o naruszenie posiadania nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o podział i scalenie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zmianę warunków zagospodarowania terenu oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o przeniesienie własności nieruchomości,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • ustanowienie odrębnej własności lokali;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wydanie nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy lokalu;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o eksmisję z lokalu;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zasiedzenie, wywłaszczenie oraz uwłaszczenie nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu wieczystoksięgowym, w tym przy zakładaniu ksiąg wieczystych nieruchomości oraz dokonywaniu wpisów i zmian wpisów w księgach wieczystych nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu w przedmiocie hipoteki na nieruchomości;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń wynikających z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Pomoc prawna w zakresie prawa spółdzielczego obejmuje w szczególności:

 • projektowanie i opiniowanie uchwał organów spółdzielni,
 • wsparcie prawne w kwestiach formalno-prawnych dotyczących odbywania Walnych Zgromadzeń, w tym prawidłowości procedur związanych z ich zwołaniem;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach dotyczących uchwał organów spółdzielni;
 • zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach o zapłatę czynszu;
 •  zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniach o eksmisję z lokalu.

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej;
 • sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej;
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • sporządzanie zażaleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego;
 • sporządzanie skarg na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym także skarg na bezczynność organu administracji publicznej;
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących problematyki materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wydanie zaświadczenia;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej;
 • opracowywanie i wdrażanie programu ochrony danych osobowych, w tym Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uzyskanie koncesji, licencji lub zezwolenia;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym m.in. wnoszenie środków zaskarżenia na czynności egzekucyjne, postanowienia wydane w toku postępowania, w tym również dotyczące zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także wsparcie prawne
  w zakresie zwolnienia lub wyłączenia zajętego przedmiotu od egzekucji; 
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu  przed sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:


Dla Zamawiających:

 • doradztwo prawne przy określeniu obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyboru trybu postępowania;
 • doradztwo prawne, opiniowanie oraz opracowywanie całości dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń, projektów umów, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski);
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert składanych przez Wykonawców;
 • opiniowanie odwołań składanych przez Wykonawców;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
 • obsługa prawna na etapie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie wykonywania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Dla Wykonawców:

 • opiniowanie dokumentacji przetargowej, w tym ogłoszeń, projektów umów, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne, opracowywanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez Wykonawców;
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym ofert składanych przez innych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • nadzór i doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, przygotowanie i negocjowanie umów z podwykonawcami oraz bieżące doradztwo w pozostałym zakresie prawa zamówień publicznych;  
 • zastępstwo prawne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami.

Pomoc prawna w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje
w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub z likwidacją majątku upadłego;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących procedur układowych i naprawczych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Pomoc prawna w zakresie windykacji wierzytelności obejmuje w szczególności:

 • analizę prawną w zakresie zasadności roszczenia o zaspokojenie wierzytelności;
 • sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty;
 • dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania polubownego, w tym doradztwo w zakresie formułowania propozycji ugodowych;
 • sporządzanie projektów ugód;
 • uczestnictwo w negocjacjach mających na celu doprowadzenie do zaspokojenia należnych wierzytelności;
 • sporządzanie pozwów o zapłatę;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami aż do uzyskania tytułu wykonawczego;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji należności pieniężnych
  i niepieniężnych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym aż do skutecznego odzyskania należności;
 • stały monitoring spraw egzekucyjnych powierzonych Kancelariom Komorniczym;
 • cykliczne raporty o przebiegu postępowania egzekucyjnego i podejmowanych w jego toku czynnościach egzekucyjnych;
 • sporządzanie skarg na czynności komorników w postępowaniu egzekucyjnym;
 • sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o wyjawienie majątku dłużnika;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne);
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji (powództwo ekscydencyjne);
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością